Curso de Estudo sobre o Heathenry/Curso de Estudio sobre el Heathenry

Este é un pequeno esbozo do curso de estudo que imos a seguires nas xornadas de estudo principais (están abertas a todo aquel interesado en acudires a elas). Os temas que se tratarán nelas poden durar máis dun día, dependendo do interese que xenere dito tema; ademáis que probábelmente vaxa aumentando sobor da marcha (hai algúns temas por desenrolar un pouco máis, sobre todo en canto a Deidades e outros Espíritos). Tamén proporcionaremos unha bibliografía para aqueles interesados.
 
            1- Renacemento do Heathenry, términos e códigos morais.
            2- Cosmoloxía
            3- Concetos sobre o Destino (Wyrd, Örlog)
            4- Os Deuses no Heathenry
            5- Oðinn/Woden/Wodan
            6- Frigg/Frige/Frija
            7- þórr/þunor/Donar
            8- Njörd/Neorð
            9- Nerthus/Eartha
           10- Freyr/Ing-Fréa/Fro Ing
           11- Freyja/Geofon Fréo/Frowe
           12- Heimdallr/Hama
           13- Balder/Baldur
           14- Týr/Tiw
           15- Hela/Halja
           16- Ullr/Wuldor
           17- Skaði/Sceaðu
           18- Sól/Sunne y Mani/Mona
           19- Outros/as Deuses/Deusas
           20- Valkyriur/Wælcyrge/Walkyriges e Nornir
           21- Outros Espíritos (Alfar/Elfos, Dísir/Idises, Jötnar/Etins e þurses, Trolls, Landvættir/Land-wights (Espíritos da Terra),      Húsvættirs/House-wights (Espíritos do Fogar), Duergar/Dweorg)
           22- As partes da Alma
           23- Vida despois da Morte
           24- Estudo do Ragnarok, ¿metáfora, invento Cristiá, cambios de ciclo,...?
           25- As Festividades

-----------------------------------------------------------------
Éste es un pequeño esbozo del curso de estudio que vamos a seguir en las jornadas de estudio principales (están abiertas a todo aquel interesado en acudir a ellas). Los temas que se tratarán en ellas pueden durar más de un día, dependiendo del interés que genere dicho tema; además que probablemente vaya aumentando sobre la marcha (hay algunos temas por desarrollar un poco más, sobre todo en cuanto a Deidades y otros Espíritus). También proporcionaremos una bibliografía para aquellos interesados.

              1- Renacimiento del Heathenry, términos y códigos morales
              2- Cosmología
              3- Conceptos sobre el Destino (Wyrd, Örlog)
              4- Los Dioses en el Heathenry
              5- Oðinn/Woden/Wodan
              6- Frigg/Frige/Frija
              7- þórr/þunor/Donar
              8- Njörd/Neorð
              9- Nerthus/Eartha
            10- Freyr/Ing-Fréa/Fro Ing
            11- Freyja/Geofon Fréo/Frowe
            12- Heimdallr/Hama
            13- Balder/Baldur
            14- Týr/Tiw
            15- Hela/Halja
            16- Ullr/Wuldor
            17- Skaði/Sceaðu
            18- Sól/Sunne y Mani/Mona
            19- Otros/as Dioses/Diosas
            20- Valkyriur/Wælcyrge/Walkyriges y Nornir
            21- Otros Espíritus (Alfar/Elfos, Dísir/Idises, Jötnar/Etins e þurses, Trolls, Landvættir/Land-wights (Espíritus de la Tierra), Húsvættirs/House-wights (Espíritus del Hogar), Duergar/Dweorg)
            22- Las partes del Alma
            23- Vida después de la Muerte
            24- Estudio del Ragnarok, ¿metáfora, invento Cristiano, cambios de ciclo,...?
            25- Las Festividades