Festividades

Jól

Jól (entre o 19 de decembro e o 1 de xaneiro):
Jól celébrase durante doce noites que representan a fin dun ano e o inicio doutro, así coma o renacemento do Sol, xa que a partires desta noite -a máis longa e escura do ano- comezanse a alargar os días. É a festividade máis importante da Tradición Nórdica, e unha das tres únicas datas das que se conserva mención nos textos antigos.
En Jól temos tres datas principais: Moðirnættur ou a Noite Nai, o propio Jól e a Duodécima Noite.
- Moðirnættur (noite do 19 ou do 20 de decembro): Nesta noite comeza tradicionalmente o Jól, e era a noite anterior ó Solsticio de Inverno, sendo unha celebración íntima e familiar. Celebrábase no nome de Frigga e tódalas nais, e durante ela, a dona da casa adornaba á Árbore de Jól, acendía velas por tódala casa e daba regalos a tódolos membros da familia.
- Jól (noite do 21 ou do 22 de decembro, o Solsticio de Inverno): Neste día se celebra o blót mesmo de Jól, unha festividade no nome de Freyr, de Sunna e de Balder, deuses do Sol e o seu renacemento.
- Duodécima Noite (noite do 31 de decembro ou do 1 de xaneiro): O Symbel máis importante do ano celébrase nesta noite. Todo o Clan se reúne para despedir ó día e recibir de novo ó Sol que amencerá ó final da noite. Neste Symbel soen facerse os xuramentos máis importantes, e pásase a noite entre poemas, cancións e historias.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jól (entre el 19 de diciembre y el 1 de enero):

Jól se celebra durante doce noches que representan el final de un año y el inicio de otro, así como el renacimiento del Sol, ya que a partir de esta noche -la más larga y oscura del año- comienzan a alargarse los días. Es la festividad más importante de la Tradición Nórdica, y una de las tres únicas fechas de las que se conserva mención en los textos antiguos.
En Jól tenemos tres fechas principales: Moðirnættur o la Noche Madre, el propio Jól y la Duodécima Noche.
- Moðirnættur (noche del 19 o del 20 de diciembre): En esta noche comienza tradicionalmente el Jól, y era la noche anterior al Solsticio de Invierno, siendo una celebración íntima y familiar. Se celebraba en honor a Frigga y a todas las madres, y durante ella, la señora de la casa adornaba el Árbol de Jól, encendía velas por toda la casa y entregaba regalos a todos los miembros de la familia.
- Jól (noche del 21 o del 22 de diciembre, el Solsticio de Invierno): En este día se celebra el blót en sí de Jól, una festividad en honor a Freyr, a Sunna y a Balder, dioses del Sol y su renacimiento.
- Duodécima Noche (noche del 31 de diciembre o del 1 de enero): El Symbel más importante del año se celebra en esta noche. Todo el Clan se reúne para despedir el día y recibir al nuevo Sol que amanecerá al final de la noche. En este Symbel se suelen hacer los juramentos más importantes, y se pasa la noche entre poemas, canciones e historias.Disating

Picture
Disating (1-2 de febreiro)
Soe celebrarse mayoritariamente o 2 de febreiro, ainda que esta festividade tradicional tanto en Suecia como en Inglaterra soía facerse entre finais de febreiro e comezos de marzal (coincidindo coa feira e a reunión dos pobos suecos, aínda que na súa orixe é máis que posible que se baseasen en cousas máis ligadas ó mundo da granxa: o nacemento das primeiras crías do gando ou a aparición das primeiras frores). O que nos dí Snorri sobor desta festividade faina coincidir coa lúa chea antes do Equinoccio de Primaveira, o que coincide bastante ben con estas datas.
Nesta época, honramos ás Dísir, as Deusas Matronas Ancestrais que coidan de todos nós, ofrécenos o mellor da Terra e móstranos todo o bó que está por chegares có bó tempo: a fertilidade dos campos e do gando. Tal e como nos conta a Saga de Völsi, na súa honra, nestas datas, a husfreyja ou dona da casa celebraba a ceremonia do Völsi (que se realizaba có penis momificado dun cabalo, claro símbolo da fertilidade que se agardaba).
Tamén é o momento de Gefjün, que co seu arado tirado por catro bois (segundo as lendas puideron ser ou ben catro fillos seus cun Jotun, ou ben catro bois deixados por un dos Jötnar) separou as terras que formarían a illa de Zelanda.
E dende logo, Nerthus, a Terra, que comeza a espertar despois do periodo invernal. Entre os saxóns, que celebraban o Ewemeolc (o leite dos cordeiros, literalmente), era a norma enterrar pans de forma cilíndrica e hacer ofrendas de leite de cabra para a deusa Hertha.
Outras deidades vinculadas co arado e a chegada da fertilidade, e polo tanto loubadas nesta época, serían Freyr e Gerða, así coma Njörd e Skaði.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Disating (1-2 de febrero)
Suele celebrarse mayoritariamente el 2 de febrero, aunque esta festividad tradicional tanto en Suecia como en Inglaterra solía hacerse entre finales de febrero y principios de marzo (coincidiendo con el mercado y la reunión de los pueblos suecos, aunque en su origen es más que probable que se basasen en cosas más ligadas al mundo de la granja: el nacimiento de las primeras crías del ganado o la aparición de las primeras flores). Lo que nos dice Snorri sobre esta festividad la hace coincidir con la Luna llena antes del Equinoccio de Primavera, lo que coincide bastante bien con estas fechas.
En esta época, honramos a las Dísir, las Diosas Matronas Ancestrales que cuidan de todos nosotros, nos ofrecen lo fructífero de la Tierra y nos muestran todo lo bueno que está por llegar con el buen tiempo: la fertilidad de los campos y del ganado. Tal y como nos cuenta la Saga de Völsi, en su honor, en estas fechas, la husfreyja o señora de la casa celebraba la ceremonia del Völsi (que se realizaba con el pene momificado de un caballo, claro símbolo de la fertilidad que se esperaba).
También es el momento de Gefjün, que con su arado tirado por cuatro bueyes (según las leyendas pudieron ser o bien cuatro hijos suyos con un Jotun, o bien cuatro bueyes cedidos por uno de los Jötnar) separó las tierras que formarían la isla de Zelanda.
Y por supuesto, Nerthus, la Tierra, que comienza a despertar después del periodo invernal. Entre los sajones, que celebraban el Ewemeolc (la leche de los corderos, literalmente), era habitual enterrar panes de forma cilíndrica y hacer ofrendas de leche de cabra para la diosa Hertha.
Otras deidades vinculadas con el arado y la llegada de la fertilidad, y por lo tanto honradas en esta época, serían Freyr y Gerða, así como Njörd y Skaði.


Ostara

Picture
Paragraph.